Den här webbplatsen är under utveckling och visar endast begränsad information
Stora utmaningar kräver samlade insatser

Segregation påverkar människors livsvillkor och barns uppväxtvillkor. För att minska klyftorna och öka sammanhållningen behöver fler aktörer veta, göra och våga mer. Delegationen mot segregation, Delmos, har till uppgift att samla krafterna, bygga kunskapen och stötta ekonomiskt så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Om segregation

Segregation handlar om att människor lever åtskilda, ofta beroende på skillnader i socioekonomisk bakgrund. Segregation förekommer i många olika sammanhang, som mellan skolor, på arbetsmarknaden eller mellan bostadsområden, och leder till ojämlika livsvillkor. Segregationen är relationell, vilket innebär att den definieras av relationer mellan minst två poler och att utvecklingen i de olika polerna påverkar varandra. Det är alltså inte en skola eller en stadsdel som är segregerad, utan en hel kommun eller region.

Samverkan och statsbidrag

Stora utmaningar kräver samlade insatser. Delegationen mot segregation ska stödja ett gemensamt kunskapsuppbyggande i syfte att öka effekten av insatserna mot segregation nationellt, regionalt och lokalt. En viktig del av uppdraget är att främja samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom civilsamhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte dem emellan. Delmos har också till uppgift att fördela statsbidrag.

Kunskapsbanken

Kunskap om orsakerna bakom segregation och hur den kan förebyggas eller motverkas är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör ämnet. Myndigheten ska även bidra till att utveckla ny kunskap genom att analysera bakomliggande orsaker och insatser som kan bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska också göra kunskapen tillgänglig genom att sprida den till relevanta aktörer.

2018-05-18

Stort intresse för att arbeta mot segregation

Över 300 intresseanmälningar från kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har kommit in till Delegationen mot segregation.
 
Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser har haft möjlighet att skicka in en intresseanmälan för att få stöd för samverkan och kunskapsutbyte från Delegationen mot segregation. Totalt lämnade kommuner och landsting in 100 intresseanmälningar och motsvarande antal från ideella föreningar och stiftelser var 216.
 
Delegationen mot segregation arbetar nu med en urvalsprocess gällande vilka som erbjuds söka ekonomiskt stöd. Myndigheten har möjlighet att fördela 53 miljoner kronor i statsbidrag för arbete mot segregation under 2018.
 

2018-05-07

Redovisning av statsbidraget 2017

Delegationen mot segregation lämnade den 2 maj in en redovisning till regeringen om de statsbidrag för att motverka segregation som fördelades till kommuner och landsting under 2017. Det var Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation som fördelade bidragen.
 
Kommittén hade möjlighet att fördela 46 miljoner kronor till kommuner och landsting under hösten 2017. Av dessa medel fördelades drygt 26 miljoner kronor. Av kommunernas redovisningar av bidragen framgår att större delen av insatserna har handlat om utveckling av verksamheterna, till exempel genom nätverk för erfarenhetsutbyte. Främst har insatserna handlat om att stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen.
 
Några av insatserna utgår från segregation ur ett relationellt perspektiv, det vill säga ett hela staden-perspektiv och några insatser är sektorsövergripande, det vill säga handlar om samverkan mellan flera sakområden; till exempel skola och socialtjänst.
 
– Vi ser att det finns både förutsättningar för och behov av satsningar för att bidra till ökad samordning och samverkan, både inom kommuner och mellan kommuner och andra relevanta aktörer. Det är också viktigt att satsningar är långsiktiga och sektorsövergripande, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation.
 
Under 2018 kan kommuner och landsting samt även ideella föreningar och stiftelser få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå. Intresseanmälan för stödet ska vara inlämnad till Delegationen mot segregation senast den 15 maj 2018 och är en förutsättning för att senare söka statsbidrag.

Ladda ner redovisningen (pdf)
2018-04-16

Nu går det att anmäla intresse för samverkan och kunskapsutbyte

Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser kan nu anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå.
 
– Tidigare erfarenheter i arbetet mot segregation har visat att det är viktigt att arbeta sektorsövergripande och kunskapsbaserat. Genom att bjuda in till samverkan och kunskapsutbyte, vill Delegationen mot segregation arbeta för att öka de långsiktiga effekterna av insatserna mot social och ekonomisk segregation, säger Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.
 
Intresseanmälan är öppen till och med 15 maj 2018. Intresseanmälan är en förutsättning för att senare söka statsbidrag. Under 2018 har Delegationen mot segregation möjlighet att fördela sammanlagt 53 miljoner kronor till kommuner och landsting samt till civila samhället.
 
Ladda ner intresseanmälan och fakta:
 
Intresseanmälan – kommuner och landsting (pdf)
 
Intresseanmälan – ideella föreningar och stiftelser (pdf)
 
Fakta om statsbidraget – kommuner och landsting (pdf)
 
Fakta om statsbidraget – ideella föreningar och stiftelser (pdf)
 
Länk till Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation
 
Länk till Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation