Den här webbplatsen är under utveckling och visar endast begränsad information
Stora utmaningar kräver samlade insatser

Segregation påverkar människors livsvillkor och barns uppväxtvillkor. För att minska klyftorna och öka sammanhållningen behöver fler aktörer veta, göra och våga mer. Delegationen mot segregation, Delmos, har till uppgift att samla krafterna, bygga kunskapen och stötta ekonomiskt så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Om segregation

Segregation handlar om att människor lever åtskilda, ofta beroende på skillnader i socioekonomisk bakgrund. Segregation förekommer i många olika sammanhang, som mellan skolor, på arbetsmarknaden eller mellan bostadsområden, och leder till ojämlika livsvillkor. Segregationen är relationell, vilket innebär att den definieras av relationer mellan minst två poler och att utvecklingen i de olika polerna påverkar varandra. Det är alltså inte en skola eller en stadsdel som är segregerad, utan en hel kommun eller region.

Samverkan och statsbidrag

Stora utmaningar kräver samlade insatser. Delegationen mot segregation ska stödja ett gemensamt kunskapsuppbyggande i syfte att öka effekten av insatserna mot segregation nationellt, regionalt och lokalt. En viktig del av uppdraget är att främja samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom civilsamhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte dem emellan. Delmos har också till uppgift att fördela statsbidrag.

Kunskapsbanken

Kunskap om orsakerna bakom segregation och hur den kan förebyggas eller motverkas är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör ämnet. Myndigheten ska även bidra till att utveckla ny kunskap genom att analysera bakomliggande orsaker och insatser som kan bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska också göra kunskapen tillgänglig genom att sprida den till relevanta aktörer.

2018-02-06

Nya uppdrag ska stärka reformprogrammet

Regeringen har givit Delmos, Vetenskapsrådet och SCB olika uppdrag som rör uppföljning, forskning och statistik och som är kopplade till det långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation 2017-2025.

Under 2018 har Delegationen mot segregation, Delmos, i uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem kring segregationen i Sverige samt regeringens reformprogram för minskad segregation. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Delmos ska även inhämta synpunkter från andra relevanta myndigheter och göra avstämningar med Kulturdepartementet under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas senast den 22 december 2018.

SCB har fått i uppdrag att utveckla sin statistik så att socioekonomiska förhållanden kan redovisas för lokala områden i hela landet. Det handlar i den pågående förstudien mycket om hur områdesindelningen kan och bör göras. Syftet är att lättare kunna följa utvecklingen vad gäller segregation och områden med socioekonomiska utmaningar samt för att kunna följa upp reformprogrammet. Uppdraget ska slutredovisas den 16 april 2018.

Vetenskapsrådets uppdrag handlar om att kartlägga forskningen om de mekanismer som orsakar, bidrar till och befäster segregationen. Kartläggningen ska inkludera nationella och internationella forskningsresultat samt en redovisning av pågående forskning i Sverige. Den ska särskilt belysa de fokusområden som ingår i reformprogrammet: bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolan och elevers resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen samt stärka demokratin och stödja det civila samhället. Syftet med uppdraget är att samla kunskap som visar vilka insatser mot segregation som är mest effektiva. Kartläggningen ska vara slutförd senast den 1 juni 2018.

Läs mer:

Vetenskapsrådets kartläggning
SCB:s delrapportering Att mäta segregation på låg regional nivå (pdf)
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Delegationen mot segregation

2018-02-02

Inger Ashing i Agenda för integration

Vad händer på nyinrättade Delmos just nu och framöver? Det och mycket annat svarade Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, på när hon medverkade i webbtv-programmet Agenda för integration den 29 januari.

Agenda för integration produceras av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och är ett nytt program som tar upp integrationsfrågor ur ett brett perspektiv. I programmet den 29 februari medverkar, utöver Inger Ashing, bland andra Cecilia Tuvesson, omvärldsanalytiker från Migrationsverket och Anders Barane, utredare på SKL. Intervjun med Inger Ashing visas 28:18 minuter in i sändningen.

Agenda för integration den 29 januari
2018-01-23

Delmos inleder sitt arbete mot segregation

Delegationen mot segregation, som inrättades den första januari, har nu inlett arbetet i lokalerna på Södertörns högskola i Huddinge. Under kommande veckor ska de nya medarbetarna sätta verksamheten för 2018.
 
Delmos ska bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden.
 
– 2018 blir ett viktigt år för arbetet mot segregation. Under februari kommer de nya medarbetarna på plats och då startar vi arbetet med att beskriva hur Delmos ska fullfölja sitt uppdrag och hur verksamheten ska bedrivas det första året, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.
 
Några av myndighetens första uppgifter blir att kartlägga och sprida kunskap och forskning kring segregation och att underlätta samarbete mellan olika aktörer. Delmos ska dessutom dela ut statsbidrag under 2018. Sannolikt öppnas utlysningen under våren, ytterligare besked om kriterier för ansökan kommer så snart beslut är fattat.

 

Kalender
13-14 mars 2018, Stockholm Konferens: Etablering av nyanlända
17-18 april 2018, Göteborg Finsamkonferensen 2018