Den här webbplatsen är under utveckling och visar endast begränsad information
Stora utmaningar kräver samlade insatser

Segregation påverkar människors livsvillkor och barns uppväxtvillkor. För att minska klyftorna och öka sammanhållningen behöver fler aktörer veta, göra och våga mer. Delegationen mot segregation, Delmos, har till uppgift att samla krafterna, bygga kunskapen och stötta ekonomiskt så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Om segregation

Segregation handlar om att människor lever åtskilda, ofta beroende på skillnader i socioekonomisk bakgrund. Segregation förekommer i många olika sammanhang, som mellan skolor, på arbetsmarknaden eller mellan bostadsområden, och leder till ojämlika livsvillkor. Segregationen är relationell, vilket innebär att den definieras av relationer mellan minst två poler och att utvecklingen i de olika polerna påverkar varandra. Det är alltså inte en skola eller en stadsdel som är segregerad, utan en hel kommun eller region.

Samverkan och statsbidrag

Stora utmaningar kräver samlade insatser. Delegationen mot segregation ska stödja ett gemensamt kunskapsuppbyggande i syfte att öka effekten av insatserna mot segregation nationellt, regionalt och lokalt. En viktig del av uppdraget är att främja samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom civilsamhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte dem emellan. Delmos har också till uppgift att fördela statsbidrag.

Kunskapsbanken

Kunskap om orsakerna bakom segregation och hur den kan förebyggas eller motverkas är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör ämnet. Myndigheten ska även bidra till att utveckla ny kunskap genom att analysera bakomliggande orsaker och insatser som kan bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska också göra kunskapen tillgänglig genom att sprida den till relevanta aktörer.

2018-04-16

Nu går det att anmäla intresse för samverkan och kunskapsutbyte

Kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser kan nu anmäla intresse för att få stöd i arbetet för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på lokal och regional nivå.
 
– Tidigare erfarenheter i arbetet mot segregation har visat att det är viktigt att arbeta sektorsövergripande och kunskapsbaserat. Genom att bjuda in till samverkan och kunskapsutbyte, vill Delegationen mot segregation arbeta för att öka de långsiktiga effekterna av insatserna mot social och ekonomisk segregation, säger Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.
 
Intresseanmälan är öppen till och med 15 maj 2018. Intresseanmälan är en förutsättning för att senare söka statsbidrag. Under 2018 har Delegationen mot segregation möjlighet att fördela sammanlagt 53 miljoner kronor till kommuner och landsting samt till civila samhället.
 
Ladda ner intresseanmälan och fakta:
 
Intresseanmälan – kommuner och landsting (pdf)
 
Intresseanmälan – ideella föreningar och stiftelser (pdf)
 
Fakta om statsbidraget – kommuner och landsting (pdf)
 
Fakta om statsbidraget – ideella föreningar och stiftelser (pdf)
 
Länk till Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation
 
Länk till Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation
 

2018-04-06

Förordningar om bidragsfördelning träder i kraft

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att fördela bidragen. Förordningarna träder i kraft den 6 april och en första utlysning respektive intresseanmälan publiceras den 16 april.
 
Syftet med de olika bidragen är:

  • att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå
  • att ge stöd till civilsamhället för långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå.

De två förordningarna finns att läsa i regeringskansliets rättsdatabas.
 
Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation
 
Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation
 

2018-03-28

Delegationen mot segregation söker nya medarbetare

Delegationen mot segregation söker nu analytiker, processledare med inriktning på bidrag samt en verksamhetscontroller till sin verksamhet belägen i Huddinge i Stockholms län. Samtliga tjänster är tillsvidareanställningar på heltid. 6 månaders provanställning tillämpas.
 
Sista datum för ansökan för samtliga tjänster är den 18 april 2018.
 
Analytiker
Länk till annons på Arbetsförmedlingen
Ladda ned pdf
 
Processledare
Länk till annons på Arbetsförmedlingen
Ladda ned pdf
 
Verksamhetscontroller
Länk till annons på Arbetsförmedlingen
Ladda ned pdf