Den här webbplatsen är under utveckling och visar endast begränsad information
Stora utmaningar kräver samlade insatser

Segregation påverkar människors livsvillkor och barns uppväxtvillkor. För att minska klyftorna och öka sammanhållningen behöver fler aktörer veta, göra och våga mer. Delegationen mot segregation, Delmos, har till uppgift att samla krafterna, bygga kunskapen och stötta ekonomiskt så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Om segregation

Segregation handlar om att människor lever åtskilda, ofta beroende på skillnader i socioekonomisk bakgrund. Segregation förekommer i många olika sammanhang, som mellan skolor, på arbetsmarknaden eller mellan bostadsområden, och leder till ojämlika livsvillkor. Segregationen är relationell, vilket innebär att den definieras av relationer mellan minst två poler och att utvecklingen i de olika polerna påverkar varandra. Det är alltså inte en skola eller en stadsdel som är segregerad, utan en hel kommun eller region.

Samverkan och statsbidrag

Stora utmaningar kräver samlade insatser. Delegationen mot segregation ska stödja ett gemensamt kunskapsuppbyggande i syfte att öka effekten av insatserna mot segregation nationellt, regionalt och lokalt. En viktig del av uppdraget är att främja samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer inom civilsamhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte dem emellan. Delmos har också till uppgift att fördela statsbidrag.

Kunskapsbanken

Kunskap om orsakerna bakom segregation och hur den kan förebyggas eller motverkas är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör ämnet. Myndigheten ska även bidra till att utveckla ny kunskap genom att analysera bakomliggande orsaker och insatser som kan bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska också göra kunskapen tillgänglig genom att sprida den till relevanta aktörer.

2018-03-16

Miljardstöd till kommuner i arbetet mot segregation

Regeringen har i dag beslutat om en miljardsatsning på arbetet mot segregation, med början i år. Regeringen har också för avsikt att ge Delegationen mot segregation i uppdrag att under 2019 dela ut upp till 1,35 miljarder till kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Därefter kommer summan att vara 2,2 miljarder årligen fram till år 2027. Satsningen ska intensifiera arbetet mot segregation och för ökad jämlikhet.

  • Delegationen mot segregation har i uppdrag att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. För att lyckas med det krävs långsiktiga insatser. Det är därför glädjande att det nu sker en så stor långvarig satsning på områden som drabbas av segregationens negativa konsekvenser, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.

Syftet med satsningen är att stärka kommunernas arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Regeringen har bestämt att det är cirka 30 kommuner som kan ansöka om medlen och de har möjlighet att söka för tre år i taget och därefter be om förlängning. Under 2018 fördelas medel upp till 425 miljoner av Tillväxtverket. Därefter är avsikten att fördelningen av medel ska gå över till Delegationen mot segregation.

Sedan tidigare har Delegationen mot segregation i uppdrag att fördela medel till kommuner och landsting samt till det civila samhället i deras arbete mot segregation. Det uppdraget förändras inte i och med regeringens satsning.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg: anneli.tillberg@delmos.se, 072-144 77 10

2018-03-16

Nya förordningar om bidragsfördelning

Under 2018 kan kommuner och landsting samt det civila samhällets organisationer sammanlagt söka 53 miljoner i statsbidrag för arbetet mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att dela ut bidragen.

 

Syftet med bidragen är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå.
De två nya förordningarna finns nu att läsa i regeringskansliets rättsdatabas. Delegationen mot segregation har ambitionen att ta fram utlysningar innan sommaren, aktuell information om utlysningarna kommer att meddelas på webbplatsen.

 

Länk till Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation: http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?fritext=&upph=false&post_id=1

 

Länk till Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation: http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?fritext=&upph=false&post_id=2

2018-02-23

Regeringsbeslut om bidrag mot segregation

Regeringen har nu fattat beslut om de två bidragsförordningar som dels innebär att det civila samhället, dels kommuner och landsting kan söka medel för arbete mot segregation. Det är Delegationen mot segregation som kommer att fördela medlen, som under 2018 ligger på 53 miljoner kronor. Under 2019 beräknas 75 miljoner kronor delas ut.
 
– Tidigare har arbetet mot segregation ofta skett i kortsiktig projektform. Syftet med de nya bidragsförordningarna är att stödja det långsiktiga arbetet som krävs för att komma åt de strukturella orsakerna bakom segregation, säger Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.
 
Under 2017 har Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation delat ut medel till kommuner och landsting för att “förbättra situationen i socialt utsatta områden genom att motverka och minska segregation och bryta strukturella segregationsmekanismer”. Den förordning som användes då, kommer att ersättas av en ny förordning med ökat fokus på att samordna arbetet mot segregation. Samtidigt ska ytterligare en förordning möjliggöra för det civila samhället att ansöka medel.
 
– Beslutet har nu tagits av regeringen, men än så länge väntar vi på att få ta del av det. Vi kommer därefter att arbeta för att få till utlysningar innan sommaren, säger Inger Ashing.

Läs regeringens pressmeddelande
Kalender
13-14 mars 2018, Stockholm Konferens: Etablering av nyanlända
17-18 april 2018, Göteborg Finsamkonferensen 2018