skip to Main Content

På gång på Delegationen mot segregation

Under hösten kommer myndigheten bland annat att föra dialog med civilsamhällesorganisationer, ta fram en kunskapsöversikt om segregation och bidra med analyser till regeringens ungdomspolitik.

Delegationen mot segregation arbetar under hösten med att utveckla kunskap och samverkansformer som kan bidra i aktörers arbete med att minska och motverka segregation.

Dialog med civilsamhällesorganisationer

Ihsan Kellecioglu. Foto: Ulrika Pudas

Bland annat kommer myndigheten att inleda dialog och samtal med civilsamhällesorganisationer som verkar i områden med socioekonomiska utmaningar eller som på andra sätt arbetar med frågor som har koppling till segregation.

– Civilsamhället har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och också i arbetet med att minska och motverka segregation. Det är därför viktigt att bidra till att skapa förutsättningar för organisationerna så att de kan hitta gemensamma beröringspunkter och diskutera sin egen roll i arbetet mot segregation och villkoren för dem i det arbetet. Det handlar också om hur de kan samverka med varandra men även med till exempel kommuner och näringsliv, säger Ihsan Kellecioglu, processledare på Delegationen mot segregation.

Delegationen mot segregation kommer att träffa ett femtiotal organisationer i november och december.

Kunskap om segregationens orsaker och konsekvenser

Jesper Bornlinder Thiborg. Foto: Ulrika Pudas

En kunskapsöversikt om segregation kommer också att framarbetas under hösten och släppas i början av 2020.

– För att minska och motverka segregation är det viktigt att förstå orsakerna bakom. Det finns väldigt mycket kunskap och forskning om segregation. Vi vill titta på hur segregation påverkar samhället på ett bredare plan – inte bara titta på till exempel segregation i skolan eller bostadssegregation, säger Jesper Bornlinder Thiborg, analytiker.

I kunskapsöversikten kommer myndigheten att sammanställa befintlig kunskap om segregationens bakomliggande orsaker och konsekvenser samt insatser för att motverka segregationen och minska dess negativa effekter.

Ungdomspolitik och segregation

Katarina Danielsson. Foto: Ulrika Pudas

Myndigheten har också fått i uppdrag av regeringen att komma med ett segregationsperspektiv på ungdomsfrågorna inför att regeringen ska skriva en ny ungdomspolitisk strategi.

– Segregation påverkar hela samhället, men den påverkar olika grupper på olika sätt. Ungdomar är till exempel överrepresenterade i områden med socioekonomiska utmaningar. I den tidigare ungdomspolitiska strategin har segregationsperspektivet saknats, därför är det positivt att myndigheten ska bidra med en sådan analys, säger Katarina Danielsson, processledare på Delegationen mot segregation.

Delegationen mot segregation kommer att analysera ungdomars olika förutsättningar kopplat till vilket område man bor i när det kommer till utbildning, arbetsmarknad och demokratisk delaktighet. Bland annat kommer Delegationen mot segregation att analysera skillnader när det kommer till behörighet till gymnasiet, andelen unga som varken arbetar och studerar samt valdeltagande.

Analysen ska lämnas till regeringen den 30 november.

Annat utvecklingsarbete

Under hösten kommer myndigheten även att föra dialog bland annat med de 32 kommuner som ingår i regeringens särskilda satsning på att minska och motverka segregation, med forskare och med myndigheter.

Delegationen mot segregation arbetar också med att ta fram olika typer av kunskap, till exempel en statistikrapport om hur segregationen i Sverige ser ut, en fördjupningsanalys över de statsbidrag som myndigheten fördelade under 2018 och en rapport om demokratisk delaktighet.

Back To Top