skip to Main Content

Statistik och uppföljning

Under 2018 har Delegationen mot segregation i uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem kring segregationen i Sverige. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Delegationen mot segregation ska även inhämta synpunkter från andra relevanta myndigheter och göra avstämningar med Kulturdepartementet under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas senast den 22 december 2018.

Som ett led i arbetet med att minska och motverka segregation har regeringen gett SCB i uppdrag att under 2018 ge förslag på en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden. Redan nu redovisar SCB i registerdata för integration särskild statistik för de stadsdelar som omfattades av lokala utvecklingsavtal (LUA, 2007–2011) och det urbana utvecklingsarbetet (URB, 2012–2015). Även i SCB:s allmänna statistikdatabas finns statistik med koppling till segregation.

Delegationen mot segregations webbplats är under utveckling och den här sidan uppdateras löpande.

Senast uppdaterad : 2 jul, 2018
Back To Top