skip to Main Content

Statistik och uppföljning

Delegationen mot segregation har i uppdrag att föreslå ett uppföljningssystem. Syftet är att skapa förutsättningar för en långsiktig och regelbundet återkommande tvärsektoriell uppföljning av segregationen i Sverige samt av regeringens reformprogram för minskad segregation 2017–2025. Systemet ska kunna ge en samlad bild av segregationen nationellt och lokalt, något som tidigare har saknats.

Delegationen mot segregation lämnade i december 2018 in rapporten “Ett nationellt system för uppföljning av segregation” till regeringen. I den föreslår myndigheten ett trettiotal indikatorer för uppföljning av segregation  inom områdena arbetsmarknad, boende, brottslighet, demokrati och civilsamhälle samt utbildning. Myndigheten har föreslagit att indikatorerna ska redovisas utifrån den rikstäckande indelningen Demografiska statistikområden (DeSO), som utgår från att synliggöra olika socioekonomiska skillnader.

Ladda ned “Ett nationellt uppföljningssystem av segregation”

Läs mer om DeSO på Statiska Centralbyråns (SCB) webbplats

Uppdraget har genomförts i samverkan med SCB och myndigheten har också inhämtat synpunkter från andra myndigheter, regioner/landsting, kommuner, civilsamhällesorganisationer och forskare.

Annan statistik

Redan nu finns redovisar SCB i registerdata för integration särskild statistik för de stadsdelar som omfattades av lokala utvecklingsavtal (LUA, 2007–2011) och det urbana utvecklingsarbetet (URB, 2012–2015). Även i SCB:s allmänna statistikdatabas finns statistik med koppling till segregation.

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top