skip to Main Content

Uppdrag

Delegationen mot segregation ska bidra till att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Inom uppdraget ingår ett sektorsövergripande arbete för att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka social och ekonomisk segregation – på nationell, regional och lokal nivå.

Främja samverkan och kunskapsutbyte

  • Myndigheten ska främja ökad samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner, organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra relevanta aktörer.
  • Bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer.
  • Stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas.
  • Fördela statsbidrag.

Följa och sprida forskning och annan kunskap

  • Myndigheten ska följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör segregation. Myndigheten ska även bidra till kunskapsutveckling genom analyser av bakomliggande orsaker till segregation och av insatser och metoder som kan bidra till att minska och motverka segregation. Denna kunskap ska göras tillgänglig och spridas till relevanta aktörer.
  • Myndigheten ska förse regeringen med analyser, utredningar och sektorsövergripande uppföljningar av utvecklingen i frågor som rör segregation.

Läs mer om myndighetens uppdrag:

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Delegationen mot segregation

Förordning (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation

Regeringsuppdrag

Delegationen mot segregation har ett pågående särskilt uppdrag från regeringen.

Uppdrag till Delegationen mot segregation att genomföra undersökning av deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar

Budgetunderlag

Nedan finner du det budgetunderlag som har lämnats in till regeringen för åren 2021-2023.

Delegationen mot segregations budgetunderlag 2021-2023

Senast uppdaterad : 18 mar, 2020
Back To Top