skip to Main Content

Nationell strategi för att minska och motverka segregation

Som en vidareutveckling av reformprogrammet har regeringen under 2018 tagit fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Där anger regeringen inriktningen för arbetet under perioden 2018-2028.

I strategin finns ett antal utgångspunkter samt perspektiv som ska genomsyra arbetet för att minska och motverka segregation. Utgångspunkterna tas i lärdomar från tidigare insatser mot segregation. De handlar om:

  • Långsiktighet
  • Ett sektorsövergripande arbetssätt
  • Samverkan och samordning
  • Ett kunskapsbaserat arbetssätt
  • Breda, generella reformer och riktade insatser
  • Tidiga och förebyggande insatser
  • Insatser på flera nivåer (nationellt, regionalt och lokalt).

Perspektiven som bör genomsyra arbetet mot segregation är enligt strategin mänskliga rättigheter och demokrati, icke-diskriminering, ett barnrätts- och ungdomsrättsperspektiv, jämställdhet, jämlikhet och Agenda 2030.

Länk till regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation

Senast uppdaterad : 28 jan, 2020
Back To Top