skip to Main Content

Remissvar

Här hittar du Delegationen mot segregations remissvar.


Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Sammanfattning Delegationen mot segregation delar utredningens bild att statsbidrag till civilsamhället är en förmån. Därav är det rimligt och relevant med ett demokrativillkor som…

  • Civilsamhälle ● Demokrati

En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70)

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till utredarens förslag eftersom de kan antas förbättra förutsättningarna för verksamheter av ideell karaktär att verka långsiktigt i områden med socioekonomiska utmaningar och för att motverka segregation. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen inte i alla delar utgår från ett segregationsperspektiv.
  • Civilsamhälle

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Delegationen mot segregation instämmer i utredningens slutsatser vad gäller vikten av att uppmärksamma situationen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden i bostadsförsörjningen. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen saknar ett segregationsperspektiv vilket är en brist.
  • Bostad
Back To Top