skip to Main Content

Remissvar

Här hittar du Delegationen mot segregations remissvar.


Långtidsutredningen 2019

Delegationen mot segregations yttrande utgår från myndighetens uppdrag att bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social och…

En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70)

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till utredarens förslag eftersom de kan antas förbättra förutsättningarna för verksamheter av ideell karaktär att verka långsiktigt i områden med socioekonomiska utmaningar och för att motverka segregation. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen inte i alla delar utgår från ett segregationsperspektiv.
Back To Top