skip to Main Content

Remissvar

Här hittar du Delegationen mot segregations remissvar.


En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70)

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till utredarens förslag eftersom de kan antas förbättra förutsättningarna för verksamheter av ideell karaktär att verka långsiktigt i områden med socioekonomiska utmaningar och för att motverka segregation. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen inte i alla delar utgår från ett segregationsperspektiv.

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Delegationen mot segregation instämmer i utredningens slutsatser vad gäller vikten av att uppmärksamma situationen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden i bostadsförsörjningen. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen saknar ett segregationsperspektiv vilket är en brist.
Back To Top