skip to Main Content

Remissvar

Här hittar du Delegationen mot segregations remissvar.


Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Delegationen mot segregation instämmer i utredningens slutsatser vad gäller vikten av att uppmärksamma situationen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden i bostadsförsörjningen. Myndigheten vill samtidigt betona att utredningen saknar ett segregationsperspektiv vilket är en brist.
  • Bostad

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till utredningens förslag eftersom de innebär en anpassning till dagens mångreligiösa samhälle samt kan antas bidra till att förbättra situationen och stärka demokratin i de stadsdelar som har störst utmaningar socioekonomiskt.
Back To Top