skip to Main Content

Statsbidrag till kommuner och regioner

Kommuner, regioner och kommunalförbund kan under 2021 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.

Statsbidragen regleras iFörordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation. 

Även ideella föreningarstiftelser och trossamfund kan söka medel. 

Läs mer om statsbidrag 2021 till vissa ideella organisationer. 

Utlysningen av statsbidrag 2021 öppnar den 23 februari och stänger den 22 mars 

Syftet med statsbidragen 

Syftet med bidragen är att stärka och utveckla arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Delegationen mot segregation ska med statsbidragen stödja en utveckling som innebär att kommunerregioner och kommunalförbund arbetar långsiktigt och strategiskt för att minska och motverka segregation.  

Statsbidragen kan användas för både direkta åtgärder och för samordning, utveckling av nätverk samt kunskaps- och metodutveckling. Statsbidragen ska stimulera till strategisk samverkan utifrån gemensamma lägesbilder både lokalt och regionalt. Genom statsbidragen kan Delmos stödja kommuner, regioner och kommunalförbund i arbetet med att upptäcka och synliggöra de bakomliggande orsakerna till segregation.   

Kommuner, regioner och kommunalförbund spelar en central roll i arbetet för att minska och motverka segregation. Kommunernas ansvar omfattar många av de aspekter som påverkar segregation, till exempel planering av utbildningsinsatser, plan- och byggfrågor, trygghet och social omsorg.  

Regioner och kommunalförbund spelar en viktig roll för att till exempel kartlägga hur bostadsplanering och kommunikationer ska planeras. De är också viktiga i arbetet med att hitta verktyg för att motverka och minska brottslighet och hedersrelaterat våld samt minska hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper.  

Vad kan bidrag sökas för? 

Det arbete som kommuner, regioner och kommunalförbund kan söka bidrag för ska alltid bygga på kunskap om segregationens nuläge, konsekvenser och de behov som segregationen ger upphov till. Arbetet kan ske på såväl lokal som regional nivå. 

Statsbidrag kan sökas för tre inriktningar: 

  • kunskaps- och metodutveckling  
  • gemensamt agerande och strategisk samverkan  
  • direkta insatser med utgångspunkt i lokala eller regionala behov 

En ansökan kan ha en eller flera inriktningar. Statsbidragen ska alltid användas för att förstärka eller utveckla befintlig verksamhetmen får inte ersätta redan befintlig finansiering. 

Läs mer om de olika inriktningarna. 

För hur lång tid kan bidraget sökas? 

Huvudregeln är att bidrag till stöd för arbete som minskar och motverkar segregation ska sökas för en tolvmånadersperiod. De kommuner, regioner eller kommunalförbund som söker bidrag ska presentera en plan för perioden i ansökan.  

I vissa fall kan Delegationen mot segregation bevilja fleråriga bidrag. Myndigheten kan bevilja bidrag för ytterligare ett eller två år för utvärdering eller följeforskning,om syftet med den planerade insatsen är att utveckla arbetssätt, organisering eller metoder för att minska och motverka segregation. I dessa fall ska kommunen, regionen eller kommunalförbundet lämna en övergripande plan för varje år som ansökan avser.  

Ansökan 

Utlysningen av statsbidrag 2021 öppnar den 23 februari och stänger den 22 mars. Nytt för i år är att ansökan görs digitalt. Myndigheten beräknar att fatta beslut om vilka som beviljas bidrag under maj 2021. 

Ansökan görs i Delegationen mot segregations e-tjänst.
E-tjänst för ansökan om statsbidrag 2021. 

Läs mer om Delmos digitala ansökningssystem. 

Läs mer om hur Delmos handlägger ansökan. 

Förankring i kommuner/regioner 

Om ni inte hinner få ett politiskt beslut kring innehållet i ansökan innan den 22 mars, kan ni i ansökan notera att en sådan förankring är på gång och sedan komplettera ert ärende med beslutet i efterhand. Ni ska ha skickat in en sådan komplettering till myndigheten senast den 18 april för att Delmos ska kunna ta med den i den slutliga beredningen av ärendet. 

Vägledande underlag och lästips 

Vanliga frågor och svar om utlysningen 2021

Fakta om segregation 

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

Sammanställning av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete 2018 (Ramboll på uppdrag av Delegationen mot segregation) 

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen 

Delmos rapport ”En demokrati för alla?”

Mer information 

I e-tjänsten finns det mer information om ansökan, som fungerar stöd i ansökningsarbetet. 

Läs mer i e-tjänsten. 

Viktiga datum 

23 februari 2021: Utlysningen öppnar
22 mars 2021: Sista ansökningsdag
17 maj 2021: Tidigaste datum för beslut om statsbidrag
Maj månad 2021: Första utbetalningen till de som beviljats bidrag
1 maj-31 oktober 2021: Period 1
1 november 2021-30 april 2022: Period 2
15 november 2021: Sista dag att skicka in lägesrapporten
1–7 december 2021: Andra utbetalningen till de som beviljats bidrag (utbetalningen görs senast tre veckor efter godkänd lägesrapport)
30 april 2022: Sista dag att använda bidraget
30 juni 2022: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget till Delegationen mot segregation 

Kontakt 

Har du frågor? Mejla dina frågor till  bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00Ange att du har frågor om statsbidrag. 

Särskild satsning – statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

Delegationen mot segregation har även fått i uppdrag av regeringen att fördela 160 miljoner kronor under 2021. Dessa medel fördelas inom en särskild satsning till 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden.  

Är din kommun en av de 32 som kan söka detta bidrag? 

Läs mer om att ansöka om bidrag i satsningen på de 32 kommunerna med socioekonomiskt eftersatta områden. 

Senast uppdaterad : 12 maj, 2021
Back To Top