skip to Main Content

Statsbidrag till vissa ideella organisationer

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan under 2021 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.  

Statsbidragen regleras iFörordning (2018:119) om statsbidrag till vissa ideella organisationer för att minska och motverka segregation 

Även kommunerregioner och kommunalförbund kan söka medel. 

Läs mer om statsbidrag 2021 för kommuner och regioner. 

Utlysningen av statsbidrag 2021 öppnar den 23 februari och stänger den 22 mars 

Syftet med statsbidragen 

Syftet med statsbidragen är att stödja ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete där civilsamhällets organisationer bidrar till att långsiktigt minska och motverka segregation 

Utlysningen av statsbidrag syftar också till att samordna lokala och regionala aktörer i arbetet med att minska och motverka segregation. Arbetet blir mer effektivt när olika aktörer som når olika målgrupper samverkar och skapar en gemensam målbild. Med hjälp av en sådan målbild kan varje aktör agera utifrån sina förutsättningar och syften 

Civilsamhällets organisationer har en unik lokalkännedom och kunskap som behövs i arbetet med att minska och motverka segregation. Genom civilsamhällets lokala förankring kan invånarnas röster mobiliseras. Det ger förutsättningar för att beskriva utmaningar och framföra behov till de aktörer som har mandat att förändra levnadsvillkoren. Civilsamhället kan också genomföra aktiviteter som mildrar segregationens effekter och som kan minska och motverka segregationen.   

Vem kan söka statsbidrag 

De ideella organisationer som kan söka bidrag är ideella föreningar, stiftelser och trossamfundFör att kunna beviljas bidrag krävs det att den ideella organisationen inte är statlig eller kommunal. Organisationen ska även ha bedrivit verksamhet i Sverige utan vinstsyfte under minst två år. Organisationen ska också ha en lokal förankring i det område där verksamheten ska bedrivas, samt respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.  

De ideella föreningar som ansöker om bidrag ska även vara självständiga och demokratiskt uppbyggda med frivilligt medlemskap i såväl organisationen som dess medlemsföreningar.  

De trossamfund som kan söka bidrag är sådana trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och sådana trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. 

Vad kan bidrag sökas för?  

Det arbete som de ideella organisationerna kan sökbidrag för ska alltid bygga på kunskap om segregationens nuläge, konsekvenser och de behov som segregationen ger upphov till. Arbetet kan ske på såväl lokal som regional nivå. 

Statsbidrag kan sökas för tre inriktningar som syftar till att minska och motverka segregation:  

  • kunskaps- och metodutveckling 
  • gemensamt agerande och strategisk samverkan  
  • direkta insatser med utgångspunkt i lokala och regionala behov 

En ansökan kan ha en eller flera inriktningar. Verksamheten i en ansökan ska alltid genomföras i samarbete med en eller flera andra ideella organisationer och ha en lokal förankringDelmos prioriterar ansökningar där det planerade arbetet har stöd av en kommun eller en region 

Arbetet kan inriktas på eller genomföras i bostadsområden med socio-ekonomiska utmaningar. För att motverka segregationen kan arbetet också, utifrån lokala och regionala behov, behöva inkludera bostadsområden som inte har socioekonomiska utmaningar. Civilsamhället skulle exempelvis kunna arbeta med att öka kontakten mellan människor som bor i bostadsområden med olika socioekonomiska förutsättningar. 

Läs mer om de olika inriktningarna. 

För hur lång tid kan bidraget sökas? 

Huvudregeln är att bidrag till stöd för arbete som minskar och motverkar segregation ska sökas för en tolvmånadersperiod. Organisationen som söker bidrag ska presentera en detaljerad plan för perioden i ansökan.  

Endast i vissa fall kan Delmos bevilja fleråriga bidrag. Detta gäller fall då ansökan är inriktad på att skapa långsiktiga samverkansstrukturerOm organisationen söker bidrag för långsiktiga samverkansstrukturer ska organisationen lämna in en övergripande plan för varje år som ansökan avser. 

Ansökan 

Utlysningen av statsbidrag 2021 öppnar den 23 februari och stänger den 22 mars. Nytt för i år är att ansökan görs digitalt. Myndigheten beräknar att fatta beslut om vilka som beviljas bidrag under maj 2021. 

Ansökan görs i Delegationen mot segregations e-tjänst.
E-tjänst för ansökan om statsbidrag 2021. 

Läs mer om Delmos digitala ansökningssystem. 

Läs mer om hur Delmos handlägger ansökan. 

Stöd för ansökan från en kommun eller region 

Om ni inte hinner visa att kommunen eller regionen stödjer er ansökan innan den 22 mars, så kan ni i ansökan notera att ett sådant underlag är på gång och sedan komplettera ert ärende med underlaget i efterhand. Ni ska ha skickat in en sådan komplettering till myndigheten senast den 18 april för att Delmos ska kunna ta med den i den slutliga beredningen av ärendet. 

Vägledande underlag och lästips 

Vanliga frågor och svar om utlysningen 2021

Fakta om segregation 

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

Sammanställning av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete 2018 (Ramboll på uppdrag av Delegationen mot segregation) 

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen 

Delmos rapport: En demokrati för alla? 

Mer information 

I e-tjänsten finns det mer information om ansökansom fungerar stöd i ansökningsarbetet. 

Läs mer i e-tjänsten. 

Viktiga datum 

23 februari 2021: Utlysningen öppnar
22 mars 2021: Sista ansökningsdag
17 maj 2021: Tidigaste datum för beslut om statsbidrag
Maj månad 2021: Första utbetalningen till de som beviljats bidrag
1 maj31 oktober 2021: Period 1
1 november 2021-30 april 2022: Period 2
15 november 2021: Sista dag att skicka in lägesrapporten
1–7 december 2021Andra utbetalningen till de som beviljats bidrag (utbetalningen görs senast tre veckor efter godkänd lägesrapport).
30 april 2022Sista dag att använda bidraget
30 juni 2022: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget till Delegationen mot segregation 

Kontakt 

Har du frågor? Mejla dina frågor till bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00. Ange att du har frågor om statsbidrag. 

Senast uppdaterad : 12 maj, 2021
Back To Top