skip to Main Content

Statsbidrag

För att genomföra relevanta och verkningsfulla åtgärder för att motverka och minska segregation krävs en grundläggande förståelse för och kunskap om lokala förutsättningar och utmaningar. Det krävs också långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning mellan relevanta aktörer.

Bidrag för att motverka och minska segregation på lokal och regional nivå

Delegationen mot segregation har under 2018 fördelat cirka 45 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Bidrag har beviljats för 150 kartläggningar och behovsanalyser inför fortsatt arbete för att minska och motverka segregation. Fyra av dessa har även getts stöd för långsiktigt utvecklingsarbete.

Delegationen mot segregation har lämnat en rapport om statsbidragens användning 2018 till regeringen.

Ladda ned “Redovisning av statsbidrag 2018”

Angående statsbidrag under 2019

Riksdagen fattade i december 2018 beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. I vårändringsbudgeten tillskjuter regeringen medel för att täcka upp för de statsbidrag som redan hade utlovats under 2018. Regeringen har dock inte föreslagit några nya statsbidrag för 2019. Inga nya statsbidrag kommer alltså att fördelas under 2019.

Senast uppdaterad : 6 dec, 2019
Back To Top