skip to Main Content

Statsbidrag

För att genomföra relevanta och verkningsfulla åtgärder för att motverka och minska segregation krävs en grundläggande förståelse för och kunskap om lokala förutsättningar och utmaningar. Det krävs också långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning mellan relevanta aktörer.

Bidrag för att motverka och minska segregation på lokal och regional nivå

Delegationen mot segregation har under 2018 fördelat cirka 45 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Bidrag har beviljats för 150 kartläggningar och behovsanalyser inför fortsatt arbete för att minska och motverka segregation. Fyra av dessa har även getts stöd för långsiktigt utvecklingsarbete.

Angående riksdagsbeslut om budgeten

Riksdagen har den 20 december fattat beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation halveras och ska användas till att avveckla myndigheten under 2019. Myndigheten avvaktar ytterligare besked i samband med vårändringsbudgeten.

Riksdagen har även fattat beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. Medlen ska användas till att 2019 betala ut bidrag som Delegationen mot segregation redan har fattat beslut om. I nuläget finns det alltså ingen möjlighet att söka några nya medel för arbetet mot segregation under 2019.

Senast uppdaterad : 21 mar, 2019
Back To Top