skip to Main Content

Statsbidrag

För att genomföra relevanta och verkningsfulla åtgärder för att motverka och minska segregation krävs en grundläggande förståelse för och kunskap om lokala förutsättningar och utmaningar. Det krävs också långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning mellan relevanta aktörer.

Bidrag för att motverka och minska segregation på lokal och regional nivå

Delegationen mot segregation har under 2018 fördelat cirka 45 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner och landsting och ideella föreningar och stiftelser i syfte att stödja deras arbete mot segregation i enlighet med följande förordningar:

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

Bidrag har beviljats för 150 kartläggningar och behovsanalyser inför fortsatt arbete för att minska och motverka segregation. Fyra av dessa har även getts stöd för långsiktigt utvecklingsarbete.

Angående riksdagsbeslut om Delegationen mot segregation

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten en anslagsökning till Delegationen mot segregation på 11 miljoner kronor. Bakgrunden är att riksdagen den 20 december 2018 fattade beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation skulle halveras och användas till att avveckla myndigheten under 2019. Regeringen skriver i vårändringsbudgeten att den inte avser att avveckla Delegationen mot segregation.

Riksdagen fattade i december 2018 även beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. I vårändringsbudgeten tillskjuter regeringen medel för att täcka upp för de statsbidrag som redan hade utlovats under 2018. Regeringen föreslår inga nya statsbidrag för 2019.

Senast uppdaterad : 12 apr, 2019
Back To Top