skip to Main Content

Ideella föreningar och stiftelser

Ideella föreningar och stiftelser har under 2018 kunnat söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka segregation. Det har skett i enlighet med förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation.

Statsbidraget har syftat till att utveckla långsiktiga, kunskapsbaserade åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå.

Sammanlagt har 96 ideella föreningar och stiftelser beviljats bidrag för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete. Två av dessa har också beviljats bidrag för fortsatt arbete.

Kartläggningar och behovsanalyser kommer att publiceras på webben vartefter de lämnas in.

Angående riksdagsbeslut om budgeten

Riksdagen har den 20 december 2018 fattat beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation halveras och ska användas till att avveckla myndigheten under 2019. Riksdagen har även fattat beslut om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. Myndigheten avvaktar besked från regeringen.

Medlen ska användas till att 2019 betala ut bidrag som Delegationen mot segregation redan har fattat beslut om. Exakta former för detta är ännu inte beslutat.

Riksdagsbeslutet innebär att de organisationer som hade tänkt söka medel i januari och februari för fortsatt genomförande efter kartläggning och behovsanalys, inte kommer att kunna göra det i nuläget.

Redovisning av arbetet med kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt genomförande, ska ske som planerat. Den kunskap som genereras genom kartläggningsarbetet är viktig för det fortsatta arbetet för att minska och motverka segregation.

Slutrapportering

Nedan finns information och mall för slutrapportering av statsbidrag för ideella föreningar och stiftelser.

Ladda ned “Slutrapportering av statsbidrag till idella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation”

Ladda ned mall för slutrapportering

Anstånd med slutrapport

Enligt beslut om bidrag ska allt material vara oss tillhanda senast 31 januari. Vi får frågor om begäran om anstånd men har varit restriktiva med att bevilja detta då ärenden som inte är fullständiga vid prövningen kommer att få en begäran om komplettering. I den händelse en slutrapportering inte är komplett när den lämnas till myndigheten går det också bra att komplettera innan myndigheten har begärt en sådan.

Publicering av slutrapport

Vi har för avsikt att publicera samtliga kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete. För att underlätta detta arbete är vi tacksamma om bilagorna till slutrapporten lämnas i word-format.

Riktlinjer för revison

Det har inte utvecklats några specifika riktlinjer för revisorns granskning men vid frågor gällande tillämpliga standards kan exempelvis SNT 4400 användas som vägledning för granskningens genomförande.

Information och stödmaterial

Ladda ned stödmaterialet ”Kartläggning och behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser”

Ladda ned faktablad Om segregation

Ladda ned “Sammanställning av beviljat statsbidrag”

Ladda ned “Ställningstaganden under handläggningsprocessen”

Senast uppdaterad : 29 jan, 2019
Back To Top