skip to Main Content

Kommuner och landsting

Kommuner och landsting har under 2018 kunnat söka om statsbidrag, från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.  Det har skett i enlighet med förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation. Statsbidraget har syftat till att utveckla sektorsövergripande samordning av arbetet på lokal och regional nivå och bidra till att arbetet blir långsiktigt och kunskapsbaserat.

Sammanlagt beviljades bidrag till 54 kommuner och landsting för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete. Två av dessa har också beviljats bidrag för fortsatt arbete.

Slutrapportering

Alla aktörer som har beviljats medel av Delegationen mot segregation, ska lämna in en slutrapport om hur medlen har använts. Myndigheten har i uppdrag att rapportera statsbidragens användning och resultat till regeringen senast den 1 juni 2019.

Nedan finns information och mall för slutrapportering av statsbidrag för kommuner och landsting.

Ladda ned “Slutrapportering av statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation”

Ladda ned mall för slutrapportering

Angående riksdagsbeslut om budgeten

Riksdagen har den 20 december 2018 fattat beslut om att anslaget till Delegationen mot segregation halveras och ska användas till att avveckla myndigheten under 2019. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2019 att Delegationen mot segregation ska fortsätta sin verksamhet och att anslaget ska öka.

Riksdagen fattade även beslut i december om en väsentlig minskning av tidigare aviserade belopp för åtgärder mot segregation. Riksdagsbeslutet innebär att de kommuner och landsting som hade tänkt söka medel i januari och februari för fortsatt genomförande efter kartläggning och behovsanalys, inte kommer att kunna göra det i nuläget.

Redovisning av arbetet med kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt genomförande, ska ske som planerat. Den kunskap som genereras genom kartläggningsarbetet är viktig för det fortsatta arbetet för att minska och motverka segregation.

Information och stödmaterial

Ladda ned stödmaterialet ”Kartläggning och behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser”

Ladda ned faktablad Om segregation

Ladda ned ”Sammanställning av beviljat statsbidrag”

Ladda ned “Ställningstaganden under handläggningsprocessen”

Senast uppdaterad : 12 apr, 2019
Back To Top