skip to Main Content

Kommuner och landsting

Kommuner och landsting kan under 2018 söka medel, statsbidrag, från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.  Det sker i enlighet med förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation. Även ideella föreningar och stiftelser kan söka medel.

2018 års utlysning har föregåtts av en intresseanmälan. Utlysningen är bara öppen för de kommuner och landsting som efter intresseanmälan har fått besked från Delegationen mot segregation att de kan söka stöd. Observera att beskedet inte är en garanti för att få medel.

Sammanlagt beviljades bidrag till 54 kommuner och landsting för att göra kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete.

För vad kan bidrag sökas?

Statsbidraget syftar till att utveckla sektorsövergripande samordning av arbetet på lokal och regional nivå och bidra till att arbetet blir långsiktigt och kunskapsbaserat. Utifrån Delegationen mot segregations analys av intresseanmälningarna erbjuds kommuner och landsting möjlighet att i ett första steg söka stöd för att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys. Utifrån behovsanalysen ska även en plan för det fortsatta arbetet för att motverka och minska segregation tas fram.

För genomförandet kommer det ges möjlighet att söka ytterligare medel i efterföljande utlysningar, den första redan under hösten 2018. Bidrag kommer då att kunna sökas för insatser utifrån resultaten av behovsanalyserna.

Det kommer att vara möjligt att söka medel för fleråriga satsningar i de efterföljande utlysningarna.

Hur ser bidragsprocessen ut?

Bidragsprocessen är indelad i fyra steg. I det första steget görs en intresseanmälan till myndigheten. Här beskriver organisationen hur den samverkar och genomför kunskapsutbyte kring att minska och motverka segregation och redogör för vilket behov det finns av att utveckla denna samverkan och kunskapsutbyte. Myndigheten gör en bedömning om intresseanmälan ligger i linje med statsbidragets syfte. Om intresseanmälan uppfyller syftet ges organisationen möjlighet att söka bidrag för att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys för arbetet samt ta fram en plan för fortsatt arbete. Bidraget för framtagande av plan är ingen garanti för fortsatt stöd. Efter redovisning av nuläge, behovsanalys och plan kan organisationen därefter, i ett tredje steg, söka medel för att genomföra åtgärder enligt framtagen plan. Slutligen ska organisationen redovisa och följa upp det genomförda arbetet. Bidrag kan ges för flera år.

Slutrapportering

Nedan finns information och mall för slutrapportering av statsbidrag för kommuner och landsting.

Ladda ned ”Slutrapportering av statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation”

Ladda ned mall för slutrapportering

Information och stödmaterial

Ladda ned stödmaterialet ”Kartläggning och behovsanalys för att identifiera utvecklingsområden och insatser”

Ladda ned informationsmaterial ”Statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation”

Ladda ned faktablad Om segregation

Ladda ned ”Sammanställning av beviljat statsbidrag”

Ladda ned ”Ställningstaganden under handläggningsprocessen”

Senast uppdaterad : 31 Okt, 2018
Back To Top