skip to Main Content

Ideella föreningar och stiftelser

Ideella föreningar och stiftelser kan under 2019 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka segregation. Det sker i enlighet med förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation.

Vilka kan söka bidrag under 2019?

Utlysningen vänder sig till de ideella föreningar och stiftelser som inte tidigare har anmält intresse till Delegationen mot segregation för arbete mot segregation samt de som har sökt men inte fått beviljat stöd för arbete mot segregation under 2018. Organisationerna kan fram till och med den 15 mars 2019 lämna in en intresseanmälan som avser stöd för kartläggning och behovsanalys. Intresseanmälan finns längst ned på sidan.
Ideella föreningar och stiftelser som under 2018 redan har genomfört ett kartläggningsarbete med stöd av Delegationen mot segregation kan under 2019 söka om stöd för fortsatt långsiktigt arbete mot segregation.

För vad kan bidrag sökas?

Statsbidraget syftar till att utveckla långsiktiga, kunskapsbaserade åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå. Om intresseanmälan godkänns från Delegationen mot segregation, kan statsbidrag beviljas till kartläggningar och behovsanalyser för att identifiera hur samverkan och kunskapsutbyte kan stärkas och utvecklas internt och externt. I ett senare skede kan statsbidrag även sökas för ett fortsatt långsiktigt arbete, utifrån resultatet i kartläggningen och behovsanalysen.

Hur ser bidragsprocessen ut?

Intresseanmälan

Bidragsprocessen startar med en intresseanmälan till myndigheten. Här beskriver organisationen hur den samverkar och genomför kunskapsutbyte kring att minska och motverka segregation och redogör för de utmaningar som ett stöd för långsiktiga åtgärder kan förväntas bidra till.

Kartläggning och behovsanalys

Myndigheten gör en bedömning om intresseanmälan ligger i linje med statsbidragets syfte. Om intresseanmälan uppfyller syftet ges organisationen möjlighet att söka bidrag för att genomföra en kartläggning och behovsanalys för att identifiera behov och utmaningar i arbetet för att motverka och minska segregation på lokal nivå.

Långsiktigt stöd

Statsbidrag kan i nästa steg ges för flera år. Det är dock inget organisationsbidrag. Det långsiktiga stödet ska riktas in mot identifierade utmaningar i kartläggningen och behovsanalysen och bidra till att stödja civilsamhällets arbete för långsiktiga åtgärder som kan bidra till att minska och motverka segregation på lokal nivå. För att identifiera utmaningarna och vilka aktörer som kan behöva samverka för att långsiktigt minska och motverka segregation på lokal nivå avser Delegationen mot segregation att göra en analys med utgångspunkt i genomförda kartläggningar och behovsanalyser. Det innebär att utlysningen av statsbidrag för långsiktigt arbete kommer att publiceras först efter att arbetet i det första steget har slutrapporterats.

Delegationen mot segregation kommer att vara restriktiv med att bevilja organisationer fleråriga bidrag under 2019. Detta för att myndigheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede och behöver analysera hur bidraget bäst kan fördelas för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå och vilka metoder och åtgärder som fungerar. De kartläggningar och behovsanalyser som genomförs under 2018 och 2019 kommer att ligga till grund för myndighetens analysarbete. 4 pilar med olika steg: "Steg 1: Intresseanmälan", "Steg 2: Kartläggning och behovsanalys", "Delmos: Analys av övergripande behov av långsiktigt stöd", "Steg 3: Långsiktigt stöd"

 

Information och stödmaterial

Ladda ned Intresseanmälan ideella föreningar och stiftelser 2019

Ladda ned faktablad Om segregation

Ladda ned Fakta om statsbidraget – ideella föreningar och stiftelser

CivilsamhälleStatsbidrag
Senast uppdaterad : 1 Nov, 2018
Back To Top