skip to Main Content

Kommuner och landsting

Kommuner och landsting kan under 2019 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka segregation. Det sker i enlighet med förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation.

Vilka kan söka bidrag under 2019?

Kommuner och landsting som inte tidigare har anmält intresse till Delegationen mot segregation för arbete mot segregation samt de som har sökt men inte fått beviljat stöd för arbete mot segregation under 2018, kan lämna in en intresseanmälan som avser stöd för kartläggning och behovsanalys fram till och med den 15 mars 2019. Intresseanmälan finns längst ned på sidan.

Kommuner och landsting som under 2018 redan har genomfört ett kartläggningsarbete med stöd av Delegationen mot segregation kan under 2019 söka om stöd för fortsatt långsiktigt arbete mot segregation.

För vad kan bidrag sökas?

Statsbidraget syftar till att utveckla sektorsövergripande samordning av arbetet mot segregation på lokal och regional nivå och bidra till att arbetet blir långsiktigt och kunskapsbaserat. Om intresseanmälan godkänns från Delegationen mot segregation, kan statsbidrag beviljas för att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys för att identifiera behov och utmaningar i arbetet för att motverka och minska segregation. I ett senare skede kan statsbidrag även sökas för ett fortsatt långsiktigt arbete, utifrån resultatet i kartläggningen och behovsanalysen.

Hur ser bidragsprocessen ut?

Intresseanmälan

Bidragsprocessen startar med en intresseanmälan till myndigheten. Här beskriver organisationen hur den samverkar och genomför kunskapsutbyte kring att minska och motverka segregation och redogör för vilket behov det finns av att utveckla denna samverkan och kunskapsutbyte.

Kartläggning och behovsanalys

Myndigheten gör en bedömning om intresseanmälan ligger i linje med statsbidragets syfte. Om intresseanmälan uppfyller syftet ges organisationen möjlighet att söka bidrag för att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och behovsanalys för arbetet.

Långsiktigt stöd

Statsbidrag kan i nästa steg ges för flera år. Det långsiktiga stödet ska riktas in mot identifierade utmaningar i kartläggningen och behovsanalysen och bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. För att identifiera utmaningarna avser Delegationen mot segregation att göra en analys med utgångspunkt i genomförda kartläggningar och behovsanalyser. Det innebär att utlysningen av statsbidrag för långsiktigt arbete kommer att publiceras först efter att arbetet i det första steget har slutrapporterats.

Delegationen mot segregation kommer att vara restriktiv med att bevilja organisationer fleråriga bidrag under 2019. Detta för att myndigheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede och behöver analysera hur bidraget bäst kan fördelas för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå och vilka metoder och åtgärder som fungerar. De kartläggningar och behovsanalyser som genomförs under 2018 och 2019 kommer att ligga till grund för myndighetens analysarbete.4 pilar med olika steg: "Steg 1: Intresseanmälan", "Steg 2: Kartläggning och behovsanalys", "Delmos: Analys av övergripande behov av långsiktigt stöd", "Steg 3: Långsiktigt stöd"

Information och stödmaterial

Ladda ned Intresseanmälan Kommuner och landsting 2019

Ladda ned faktablad om segregation

Ladda ned faktablad ”Statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation”

KommunStatsbidrag
Senast uppdaterad : 1 Nov, 2018
Back To Top