skip to Main Content

Ideella föreningar och stiftelser

Ideella föreningar och stiftelser kan under 2018 söka medel, statsbidrag, från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Det sker i enlighet med Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation. Även kommuner och regioner kan söka medel.

Länk till Kommuner och regioner

Vem kan söka?

För att komma ifråga för bidrag krävs att den ideella föreningen eller stiftelsen inte är statlig eller kommunal och har bedrivit verksamhet i Sverige utan vinstsyfte under minst två år. Den ska också ha en lokal förankring i det område där verksamheten ska bedrivas samt respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Den ideella föreningen ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd med frivilligt medlemskap i såväl organisationen som dess medlemsföreningar.

Vad kan vi söka bidrag för?

Statsbidrag får lämnas för långsiktiga åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till ökad jämlikhet på lokal nivå. Syftet med utlysningen är att stimulera strategisk samverkan på lokal nivå med bas i kunskap. Det kan exempelvis handla om att koordinera insatser lokalt där aktörer tillsammans diskuterar eller utvecklar kunskap om olika geografiska områdens förhållanden, förutsättningar och behov med sikte på gemensamma mål och ageranden. Arbetet förutsätter samordning gentemot aktörer som är verksamma i områden med socioekonomiska utmaningar och delaktighet för människor som bor i områden där insatser föreslås.

Ideella föreningar och stiftelser kan 2020 exempelvis söka bidrag för:

 • Ideella föreningar och stiftelsers möjligheter att vara en del i ett sektorsövergripande arbete i samverkan med kommuner och regioner.
 • Att stärka invånarnas röster i ett område (till exempel mobilisera de lokala krafterna, stärka och etablera relationer och tillit, minska stigmatisering av områden samt skapa arenor för möten).
 • I samverkan med andra föreningar, etablera eller utveckla samverkan med kommunen.
 • Samordning av de föreningar som verkar i området i insatser (till exempel byggandet av mötesplatser).
 • Kompetensutveckling (till exempel av nyckelpersoner, i samverkan med kommun).

I utlysningen för 2020 kommer vi att prioritera ansökningar som kan visa upp ett stöd i ansökan från en kommun och beaktas ur ett helhetsperspektiv i arbetet med att minska och motverka segregation.

Totalt kan Delegationen mot segregation fördela högst 25 miljoner kronor under 2020. Beloppet är reglerat i förordningen. Bidrag kan bara sökas för en period fram till den 15 april 2021. I den här utlysningen finns det inga beslutade maxbelopp eller bidragsnivåer.

Vägledande underlag

Utlysningstext statsbidrag 2020

Faktablad om segregation

Vägledning ideella föreningar och stiftelser

Lästips

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation

Vägledning till kommuner och regioner

Sammanställning av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete 2018 (Ramböll på uppdrag av Delegationen mot segregation)

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

När kan vi ansöka?

Utlysningen för 2020 öppnar den 23 mars och stänger den 15 maj. Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via ansökningsblankett som finns nedan. Underskriven ansökan scannas och skickas i pdf-format per e-post till bidrag@delmos.se senast klockan 23:59 den 15 maj 2020.

Ansökningsblankett ideella föreningar och stiftelser 2020

Därtill ska även följande handlingar bifogas:

 • Bilaga 1. Stadgar eller stiftelseförordnande. (Märk bilagan ”Bilaga 1 – stadgar” eller ”Bilaga 1 – stiftelseförordnande”)
 • Bilaga 2. Handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen eller stiftelsen. (Märk bilagan: ”Bilaga 2 – rätt att företräda”)
 • Bilaga 3. Justerat protokoll från senaste årsmöte. (Märk bilagan: ”Bilaga 3 – justerat protokoll”)
 • Bilaga 4. Årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av räkenskaper. (Märk bilagan: ”Bilaga 4 – räkenskaper”)
 • Bilaga 5. Verksamhetsberättelse. (Märk bilagan: ”Bilaga 5 – verksamhetsberättelse”)
 • Bilaga 6. Revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår. (Märk bilagan: ”Bilaga 6 – revisionsberättelse”)

Sökande kan även bli skyldig att lämna andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas.

Beslut

Beslut om bidrag fattas tidigast den 3 juni 2020.

Viktiga datum

23 mars 2020: Utlysning öppnar
15 maj 2020: Sista ansökningsdag
3 juni 2020: Tidigast beslut om statsbidrag
17 juni 2020: Första utbetalning till de som beviljats bidrag
November 2020: Lägesavstämning inför andra utbetalning
15 april 2021: Medlen ska vara förbrukade
15 juni 2021: Slutredovisning ska vara myndigheten tillhanda

Kontakt

Har ni frågor kan dessa skickas via e-post till bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00, ange att du har frågor om statsbidrag.

Senast uppdaterad : 6 apr, 2020
Back To Top