skip to Main Content

Kommuner och regioner

Här finns information om hur kommuner och regioner söker statsbidrag 2020.

Vem kan söka?

Kommuner och regioner kan under 2020 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation. Det sker i enlighet med Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation. Även ideella föreningar och stiftelser kan söka medel.

Länk till Ideella föreningar och stiftelser

Kommunalförbund kan likställas vid kommun eller landsting i enlighet med kommunallagens bestämmelser och kan därför söka statsbidrag från Delegationen mot segregation. Kommunförbund och kommunala bolag kan inte söka statsbidrag.

Vad kan vi söka bidrag för?

Syftet med statsbidraget är att stimulera sektorsövergripande samordning av arbete för att minska och motverka segregation. Syftet med utlysningen är att bidra till ökad kunskap om segregationens nuläge, orsaker eller hur insatser som genomförs för att motverka den. Syftet med utlysningen är också att bidra till strategisk samverkan och gemensamt agerande, med kunskap om segregation som bas.

Kommuner och regioner kan 2020 söka bidrag för:

  • Ta fram och utveckla kunskap och segregationens nuläge, orsaker och insatser för att minska och motverka den.
  • Strategisk samverkan och gemensamt agerande.

I utlysningen för 2020 kommer vi att prioritera insatser som kan implementeras i ordinarie verksamhet och en samordning, kunskap- och metodutveckling som har skett i samråd med relevanta aktörer.

Totalt kan Delegationen mot segregation fördela högst 57 miljoner kronor under 2020. Beloppet regleras i förordningen. Bidrag kan bara sökas för en period fram till den 15 april 2021. I den här utlysningen finns det inga beslutade maxbelopp eller bidragsnivåer för respektive ansökande aktör.

Vägledande underlag

Utlysningstext statsbidrag 2020

Faktablad om segregation

Vägledning till kommuner och regioner

Lästips

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation

Vägledning ideella föreningar och stiftelser

Sammanställning av kartläggningar, behovsanalyser och planer för fortsatt arbete 2018 (Ramböll på uppdrag av Delegationen mot segregation)

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

“En demokrati för alla?”

När kan vi ansöka?

Utlysningen för 2020 öppnar den 23 mars och stänger den 15 maj. Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett som finns nedan. Underskriven ansökan scannas och skickas i pdf-format per e-post till bidrag@delmos.se senast klockan 23:59 den 15 maj 2020.

Ansökningsblankett kommuner och regioner 2020

Sökande kan även bli skyldig att lämna andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas.

Beslut

Beslut om bidrag fattas tidigast den 3 juni 2020.

Viktiga datum

23 mars 2020: Utlysning öppnar
15 maj 2020: Sista ansökningsdag
3 juni 2020: Tidigast beslut om statsbidrag
17 juni 2020: Första utbetalning till de som beviljats bidrag
November 2020: Lägesavstämning inför andra utbetalningen
15 april 2021: Medlen ska vara förbrukade
15 juni 2021: Slutredovisning ska vara myndigheten tillhanda

Kontakt

Har ni frågor kan dessa skickas via e-post till bidrag@delmos.se. Det går också bra att ringa på 010-140 77 00, ange att du har frågor om statsbidrag.

Senast uppdaterad : 2 apr, 2020
Back To Top