skip to Main Content

Covid-19 kan förstärka ojämlika livsmöjligheter

Coronapandemin riskerar att fördjupa segregationen. Det framkommer i Delegationen mot segregations (Delmos) nya artikelserie om covid-19 och segregation. – Hela samhället genomgår en stor utmaning just nu, och även om vi är mitt uppe i krisen behöver vi samla befintlig kunskap och låta den styra vad som görs framöver, säger Anders Kessling, direktör på myndigheten.  
Manne Gerell

Covid-19, segregation och brottslighet

I den här artikeln redogör Manne Gerell för hur coronapandemin påverkar segregationen och brottsligheten. Brottsligheten minskade i början av pandemin, men återgick sedan till ungefär samma nivåer som före utbrottet. På längre sikt finns det en risk att de ekonomiska…

Pernilla Andersson Joona

Coronakrisen: Hur påverkas tudelningen på arbetsmarknaden?

I den här artikeln redogör Pernilla Andersson Joona för vilka konsekvenser coronapandemin kan få för segregationen på arbetsmarknaden. Vidare diskuteras även hur en sedan tidigare segregerad arbetsmarknad bidrar till att olika grupper påverkas i olika utsträckning. Andersson Joona skriver att…

Boendesegregation och covid-19 i Sverige

Eva Andersson skriver i sin artikel att coronapandemin troligen inte ökar segregationen i Sverige men den tydliggör de skillnader i dödlighet och annan ojämlikhet som redan finns mellan bostadsområden med olika socioekonomisk sammansättning. Boendesegregationen bör därför uppmärksammas i samband med…

Martin Grander Och Tapio Salonen

Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin

I denna artikel redogör artikelförfattarna för hur bostadens betydelse har ökat i pandemins spår. De visar att många hushåll med god ekonomi som följd av tilltagande hemarbete, insparade semesterresor och fysisk distansering har kunnat ”se om sitt hus” medan hushåll…

Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad

I artikeln redogör Eskil Wadensjö vilka faktorer som kan förklara uppkomsten av segregation och vilka effekter den kan ha. Pandemin kan få effekter på segregationen och kan eventuellt förstärka segregationen i vissa avseenden. I artikeln diskuteras åtgärder som skulle kunna…

Back To Top